Δικαιολογητικά Στέγασης στην Εστία

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΤΕΓΑΣΗΣ  2022 - 2023

 1. Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους για στέγαση φοιτητές-τριες στην ιστοσελίδα https://secretariat.hmu.gr/ , και έχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατο. Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους φοιτητές με Ελληνική υπηκοότητα, θα πρέπει απαραίτητα να είναι πρωτότυπο αρχείο .pdf όπως αυτό εξάγεται από το Εθνικό Δημοτολόγιο μέσω της πύλης https://www.gov.gr  . Η λήψη του πιστοποιητικού γίνεται με την χρήση του οδηγού λήψης μέσα στην εφαρμογή. Σημ.: Οι φοιτητές που έχουν καταγωγή από άλλες χώρες εκτός Ελλάδος, αλλά τους έχει δοθεί η Ελληνική Υπηκοότητα, θα πρέπει να επισυνάψουν το ελληνικό Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ατομικό) στο αντίστοιχο πεδίο των αιτήσεών τους. Στη συνέχεια, θα πρέπει να καταθέσουν στο πεδίο «Συμπληρωματικά αρχεία» πρόσφατο και έγκυρο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης το οποίο προέρχεται από την αλλοδαπή χώρα όπου θα εμφανίζονται όλα τα μέλη της οικογένειας (όπως ζητείται από τα δικαιολογητικά).
 3. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό) φορολογικού έτους 2021, των γονέων αλλά και του ίδιου του φοιτητή κάτω των 25 ετών και των λοιπών ανήλικων μελών της οικογένειας (εφόσον ο φοιτητής ή τα ανήλικα υποβάλουν φορολογική δήλωση). Στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι άνω των 25 ετών (>25) επισυνάπτεται μόνο το δικό του εκκαθαριστικό. Εάν ο γονέας είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα απαιτείται η υποβολή Πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού, το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες Προξενικές Αρχές σε συνδυασμό με υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρεται ότι ο γονέας δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα. Απαιτούνται τα εκκαθαριστικά και τα Ε1 σε αρχείο pdf όπως ακριβώς τα κατεβάζετε από το TaxisNet, διαφορετικά η πλατφόρμα δεν μπορεί να προχωρήσει σε «Προσωρινή Αποθήκευση» ή «Οριστική Υποβολή» της αίτησής σας. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή ή σε περίπτωση έγγαμου φοιτητή του ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή.
 • Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή ή σε περίπτωση έγγαμου φοιτητή του ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή.
 • Ως «εξαρτώμενα μέλη» του φορολογούμενου, θεωρούνται τα ανήλικα και τα ενήλικα ανύπαντρα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ. Εάν ο φοιτητής δεν είναι εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας του (δηλαδή έχει δικό του εκκαθαριστικό που υπερβαίνει τα 3.000 €), προσκομίζει τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν μόνο το ατομικό του εισόδημα. Σε αυτήν την περίπτωση, ΔΕΝ μοριοδοτούνται τυχόν οικογενειακά στοιχεία (π.χ.: ανεργία γονέων, ανήλικα αδέλφια, κλπ.).
 • Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, η οποία έχει τον χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης, ο φοιτητής αποδέχεται όλα όσα αναγράφονται στο τέλος της αίτησης του.
 • Αν δηλώνονται Αυτοτελή Φορ. Ποσά από 3.000 € και πάνω (επιδοτήσεις, επιδόματα κ.λπ.), πρέπει να προσκομίζονται τα έγγραφα που δικαιολογούν την προέλευση τους (εικόνα αποδοχών 2021 με χρονοσήμανση).
 • Για τους Κύπριους φοιτητές Φορολογική Βεβαίωση Προσόδων του προηγούμενου φορολογικού έτους από το οποίο υποβάλλεται η αίτηση από το Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου και για τους δύο (2) γονείς, όσο και για τους ίδιους και τα αδέρφια τους. Αν δεν προσδιορίζεται διαφορετικά, ως εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας θεωρούνται τα παιδιά ηλικίας έως 25 ετών.
Οι φοιτητές τέκνα Ομογενών, τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνα Αλλοδαπών, προσκομίζουν τα παραπάνω έγγραφα (2, 3) με την σφραγίδα APOSTILLE όπου απαιτείται και επίσημα μεταφρασμένα. Τα έγγραφα που προέρχονται από την Αλβανία, φέρουν και αυτά την σφραγίδα APOSTILLE όπου απαιτείται και επίσημη μετάφραση.

 

 1. Βεβαίωση σε περίπτωση που υπάρχει αδελφός-αδελφή, σπουδαστής-τρια σε Α.Ε.Ι. και είναι προστατευόμενο μέλος των γονέων.
 2. Δυο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (Δεν επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση. Σε περίπτωση επιλογής, θα ζητούνται κατά την παραλαβή του δωματίου).
 3. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (που να πιστοποιεί αναπηρία άνω 67%), αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας του σπουδαστή ή μέλους της οικογενείας του.
 4. Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ., αν είναι άνεργοι οι γονείς. αν είναι άνεργοι οι γονείς. Συνολικός χρόνος συνεχούς αναγνωριζόμενου διαστήματος ανεργίας γονέων ≥ 3ων μηνών, από την ημέρα υποβολής της αίτησης στέγασης όπως αυτός προκύπτει από τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (για κάθε γονέα). Η αναστολή εργασίας δεν υπολογίζεται ως ανεργία.
 5. Πολυτεκνική ιδιότητα: Αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, συνοδευόμενο από το πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου και να είναι σε ισχύ.
 6. Τριτεκνία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και Ε1 γονέων με 3 εξαρτώμενα τέκνα.
 7. Βεβαίωση από την στρατολογία αν υπάρχει στρατευμένος αδελφός εκτός νομού μόνιμής κατοικίας.
 8. Για την απόδειξη τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας απαιτείται κατά περίπτωση:

α) σε περίπτωση χηρείας: Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.
β) σε περίπτωση άγαμης μητέρας: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της μητέρας και Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 αυτής, ότι δεν είναι έγγαμη και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

 1. Διαζευγμένοι γονείς. Απαιτούνται τα Εκκαθαριστικά καθώς και τα Ε1 του οικονομικού έτους 2021 και των δύο γονέων. Εάν υπάρχει απόφαση δικαστηρίου με σαφή αναφορά στην επιμέλεια του τέκνου, την καταθέτεται και δεν υπάρχει υποχρέωση κατάθεσης εκκαθαριστικού και Ε1 του έτερου γονέα. Σε περίπτωση «Διάστασης» προσκομίζονται όλα τα παραπάνω φορολογικά έγγραφα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Μετά τη λήξη της προθεσμίας 19/06/2022, καμία αίτηση δεν θα μοριοδοτείται με ελλιπή δικαιολογητικά. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα κλείνει αυτόματα και δεν θα μπορείτε πλέον να υποβάλετε οριστικά την αίτησή σας, ακόμα και αν την έχετε αποθηκεύσει προσωρινά. Γι’ αυτό συνιστούμε στους φοιτητές να φροντίσουν να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη μοριοδότησή τους μέσα στις προθεσμίες. Όταν κάποια αίτηση κριθεί «Ελλιπής», αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση στον ενδιαφερόμενο στο ακαδημαϊκό e-mail του. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει τα διορθωτικά δικαιολογητικά που ζητούνται και να πατήσει το πλήκτρο «Τροποποίηση Αίτησης» προκειμένου να κριθεί εκ νέου η αίτησή του. Η δυνατότητα τροποποίησης της αίτησης ΜΟΝΟ για τις αιτήσεις που έχουν ήδη ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ εμπρόθεσμα, θα είναι εφικτή έως την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και ώρα 24:00.  
 
Πληροφορίες και διευκρινήσεις για τη Στέγαση θα δίνονται από το Τμήμα Φοιτητικών Παροχών τηλεφωνικά στα παρακάτω τηλέφωνα: 2810 379338, 2810 379141. 
______________________________________________________________________
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 
 • Δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στο Τμήμα Φοιτητικών Παροχών ή στην Εστία, δεν επιστρέφονται.
 • Τα χρονικά περιθώρια υποβολής δικαιολογητικών θα τηρούνται αυστηρά.
 • Νέες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές μετά τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων.
 • Ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά μετά τη λήξη της προθεσμίας των Τροποποιήσεων.
                   
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
 1. Οι δηλώσεις εισοδήματος (Ε1) εκκαθαρίζονται με την υποβολή τους. Άρα όλοι μπορείτε να αποθηκεύσετε το εκκαθαριστικό σας και να το προσκομίσετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
 2. Όταν δεν υπάρχει ποσό στο εκκαθαριστικό που χαρακτηρίζει το επάγγελμα του ενός ή και των δυο γονέων, λαμβάνεται υπόψη σαν ελεύθερο.
 3. Το τεκμαρτό εισόδημα θεωρείται εισόδημα.
 4. Αν δεν υπάρχει άλλο εισόδημα εκτός του τεκμαρτού τότε το τεκμαρτό θα λαμβάνεται υπόψη σαν εισόδημα που προέρχεται από ελεύθερα επαγγέλματα.
 5. Όλα τα αυτοτελή φορολογούμενα ποσά, όπως αγροτικές ενισχύσεις, επιδότηση ενοικίου, επίδομα πολυτεκνίας κλπ., θεωρούνται εισόδημα.
 6. Προκειμένου όμως ο κρινόμενος να πάρει την πριμοδότηση των 1 έως 4 μορίων - κατά περίπτωση - που αφορά σε εισοδήματα μόνο για μισθωτές υπηρεσίες ή αγροτικές επιχειρήσεις, πρέπει να προσκομίσει την «Εικόνα Αποδοχών» με χρονοσήμανση.
 7. Όταν το εκκαθαριστικό εμφανίζει, στον έναν από τους δύο γονείς ζημία, λαμβάνεται ως εισόδημα αυτό που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό ως φορολογητέο εισόδημα.
 8. Το μηδενικό εισόδημα επιβεβαιώνεται μόνο με μηδενικό εκκαθαριστικό και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου.
 9. Δεν λαμβάνεται υπόψη από ιδιώτη λογιστή, βεβαίωση για ανάλυση των ποσών που εμφανίζονται στο εκκαθαριστικό.
 10. Δεν μοριοδοτούνται βεβαιώσεις ασθενείας αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί 67%.
 11. Αν υπάρχουν δύο δικαιολογητικά, π.χ ασθενείας 67% και ανεργία ή διαζευκτήριο και θάνατος, μοριοδοτείται το ευνοϊκότερο για το φοιτητή. (Εξαιρείται η περίπτωση του ανήλικου και ταυτόχρονα ανάπηρου παιδιού).
 12. Δεν μοριοδοτούνται βεβαιώσεις ασθενείας που αναφέρονται σε συγκεκριμένο παρελθόντα χρόνο.
 13. Δεν μοριοδοτούνται πιστοποιητικά “Ανοικτού Πανεπιστημίου”, Στρατιωτικών Σχολών, Ιδιωτικών Σχολών και αλλοδαπών Πανεπιστημίων.
 14. Δεν μοριοδοτούνται πιστοποιητικά φοίτησης γονέων.
 15. Για να ισχύει η επιπλέον μοριοδότηση για την μονογονεϊκή οικογένεια, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα επιπλέον έγγραφα στα αντίστοιχα πεδία (Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, Επιμέλεια τέκνου, Υ/Δ μονογονεϊκής οικογένειας) διαφορετικά η πλατφόρμα δεν θα μπορεί να αποθηκεύσει ή να υποβάλει οριστικά την αίτηση.
 16. Αν ένας εκ των δύο γονιών έχει ξαναπαντρευτεί και έχει παιδιά από τους δύο γάμους, ένα εκ των οποίων είναι και ο υποψήφιος φοιτητής, λαμβάνεται ως εισόδημα το σύνολο του οικογενειακού εισοδήματος της νέας οικογένειας. Μόνο σε περίπτωση που προσκομίσει δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι την επιμέλεια την έχει ο έτερος γονέας, λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του συγκεκριμένου γονέα.
 17. Όλα τα πρόσθετα δικαιολογητικά για να μοριοδοτούνται πρέπει να κατατεθούν μέσα στις προθεσμίες που έχουν ορισθεί, διαφορετικά δεν λαμβάνονται υπόψη.
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τμήμα Φοιτητικών Παροχών
 
Προϊστάμενος Τμήματος
Ιωάννης Πατεράκης
 
06/05/2022