Δικαιολογητικά

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΙΤΙΣΗΣ  2022 - 2023

 

 1. Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους για σίτιση φοιτητές-τριες στην ιστοσελίδα https://secretariat.hmu.gr/ , και έχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης).
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατο (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr). Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους φοιτητές με Ελληνική υπηκοότητα, θα πρέπει απαραίτητα να είναι πρωτότυπο αρχείο .pdf όπως αυτό εξάγεται από το Εθνικό Δημοτολόγιο μέσω της πύλης https://www.gov.gr  . Η λήψη του πιστοποιητικού γίνεται με την χρήση του οδηγού λήψης μέσα στην εφαρμογή.
  Σημ.: Οι φοιτητές που έχουν καταγωγή από άλλες χώρες εκτός Ελλάδος, αλλά τους έχει δοθεί η Ελληνική Υπηκοότητα, θα πρέπει να επισυνάψουν το ελληνικό Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ατομικό) στο αντίστοιχο πεδίο των αιτήσεών τους. Στη συνέχεια, θα πρέπει να καταθέσουν στο πεδίο «Συμπληρωματικά αρχεία» πρόσφατο και έγκυρο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης το οποίο προέρχεται από την αλλοδαπή χώρα όπου θα εμφανίζονται όλα τα μέλη της οικογένειας (όπως ζητείται από τα δικαιολογητικά).
 3. Εκκαθαριστικό Σημείωμα φορολογικού έτους 2021 (προτότυπο .pdf από την ΑΑΔΕ) για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2021). Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει υπερβεί το εικοστό πέμπτο (25) της ηλικίας του, εργάζεται και υποβάλει δική του φορολογική δήλωση και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος, προσκομίζει τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν μόνο το ατομικό του εισόδημα. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή ή σε περίπτωση έγγαμου φοιτητή του ιδίου του/της συζύγου του/της και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.
 • Εάν ο φοιτητής δεν είναι προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του, προσκομίζει το Ε1 των γονέων καθώς και τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν μόνο το ατομικό του εισόδημα. Σε αυτήν την περίπτωση, ΔΕΝ μοριοδοτούνται τυχόν οικογενειακά στοιχεία (π.χ.: ανεργία γονέων, ανήλικα αδέλφια, κλπ.).
 • Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, η οποία έχει τον χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης, ο φοιτητής αποδέχεται όλα όσα αναγράφονται στο τέλος της αίτησης του.
 • Οι Κύπριοι φοιτητές θα προσκομίζουν Βεβαίωση Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2021).
 
Οι φοιτητές τέκνα Ομογενών, τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνα Αλλοδαπών, προσκομίζουν τα παραπάνω έγγραφα (3, 4) με την σφραγίδα APOSTILLE όπου απαιτείται και επίσημα μεταφρασμένα.
Τα έγγραφα που προέρχονται από την Αλβανία, φέρουν και αυτά την σφραγίδα APOSTILLE όπου απαιτείται και επίσημη μετάφραση.
 
 1. Βεβαίωση Σπουδών σε περίπτωση που υπάρχει αδελφός-αδελφή σπουδαστής-τρια σε Α.Ε.Ι.
 2. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (που να πιστοποιεί αναπηρία άνω 67%), αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας του σπουδαστή ή μέλους της οικογενείας του
 3. Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. αν είναι άνεργοι οι γονείς το τελευταίο εξάμηνο από την κατάθεση των δικαιολογητικών και διάρκεια ανεργίας όχι μικρότερη των 3 μηνών. Η αναστολή εργασίας δεν υπολογίζεται ως ανεργία.
 4. Βεβαίωση από την στρατολογία αν υπάρχει στρατευμένος αδελφός.
 5. Απόφαση Διαζυγίου από το Πρωτοδικείο για χωρισμένους γονείς. Αν ΔΕΝ αποσαφηνίζεται η επιμέλεια των τέκνων από την απόφαση διαζυγίου, απαιτείται η Δήλωση Εισοδήματος (Ε1) και των δύο γονέων του υποψήφιου για στέγαση φοιτητή. Σε περίπτωση «Διάστασης», απαιτείται βεβαίωση από τον αρμόδιο δικηγόρο και Δήλωση Εισοδήματος (Ε1) και των δύο γονέων.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Μετά τη λήξη της προθεσμίας, καμία αίτηση δεν θα μοριοδοτείται με ελλιπή δικαιολογητικά. Γι’ αυτό συνιστούμε στους φοιτητές να φροντίσουν να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη μοριοδότησή τους μέσα στις προθεσμίες.
Όταν κάποια αίτηση κριθεί «Ελλιπής» αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση στον ενδιαφερόμενο στο ακαδημαϊκό e-mail του. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει τα διορθωτικά δικαιολογητικά που ζητούνται και να πατήσει το πλήκτρο «Τροποποίηση Αίτησης» προκειμένου να κριθεί εκ νέου η αίτησή του.

 

Πληροφορίες και διευκρινήσεις για τη Σίτιση θα δίνονται από το Τμήμα Φοιτητικών Παροχών στα παρακάτω τηλέφωνα: 2810 379836, 2810 379819.
 
 _________________________________________________________________
 
Προσοχή
 
Όσοι από τους φοιτητές μας υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες για να έχουν το προνόμιο της προτεραιότητας σύμφωνα με την παραπάνω Κ.Υ.Α, υποχρεούνται να προσκομίσουν, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και τις κατά περίπτωση βεβαιώσεις από τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στις παρενθέσεις:
α) Άνεργοι: (Βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.).
β) Πολύτεκνοι: (Πιστοποιητικό από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.)
γ) Ορφανοί φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί τον 25o έτος της ηλικίας τους: (Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα).
δ) Μονογονεϊκές οικογένειες με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25o έτος της ηλικίας τους: (Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.)
ε) Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι, νεφροπαθής που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα που οφειλόμενα σε αναπηρία άνω τον 67%: (Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής το οποίο να διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα και όχι μόνο την αναπηρία άνω το 67%. Σε διαφορετική περίπτωση συμπληρωματικά ιατρική γνωμάτευση από διευθυντή του Ε.Σ.Υ ή πανεπιστημιακής κλινικής αντίστοιχα που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.).
στ) Οι πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.3794/2009 (Α΄ 156) (Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής το οποίο να διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα και όχι μόνο την αναπηρία άνω το 67%. Σε διαφορετική περίπτωση συμπληρωματικά ιατρική γνωμάτευση από διευθυντή του Ε.Σ.Υ ή πανεπιστημιακής κλινικής αντίστοιχα που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.).
ζ) Θύματα τρομοκρατίας που δεν έχουν υπερβεί το 25 έτος της ηλικίας τους. (Προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης της γέννησης.).
η) Φοιτητές οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους έχουν αδέλφια ενεργούς φοιτητές. (Πιστοποιείται με πρόσφατη βεβαίωση σπουδών.).

 
Σημείωση

 • Δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στο Τμήμα Φοιτητικών Παροχών δεν επιστρέφονται.
 • Τα χρονικά περιθώρια υποβολής δικαιολογητικών θα τηρηθούν αυστηρά και δεν θα δοθεί καμία παράταση.
 • Νέες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές μετά τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων.
 • Ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά μετά τη λήξη της προθεσμίας των Τροποποιήσεων.
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τμήμα Φοιτητικών Παροχών
 
Προϊστάμενος Τμήματος
Ιωάννης Πατεράκης
 
06/05/2022
_________________________________________

  ΣυνημμένοΜέγεθος
  PDF icon ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ 2022 - 2023738.73 KB