ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ & ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2021 – 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ & ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022

 

 
Μετά από εξέταση των ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων Στέγασης, το Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας αποφάσισε στις 29/09/2021 την εισαγωγή των παρακάτω φοιτητών στην Εστία Ηρακλείου για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, κάνοντας δεκτές τις ενστάσεις τους :
 

ΔΕΚΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2021 - 2022
A/A ΑΜ Απόφαση Συμβουλίου
1 ΓΦ20136 ΝΑΙ
2 ΔΛ13148 ΝΑΙ  αν προσκομίσουν τις ελλείψεις τους μέχρι 08/10/2020
3 ΔΛ20420 ΝΑΙ  αν προσκομίσουν τις ελλείψεις τους μέχρι 08/10/2021
4 ΔΛ20487 ΝΑΙ
5 ΔΛ20525 ΝΑΙ
6 ΔΤ20022 ΝΑΙ
7 ΔΤ20555 ΝΑΙ
8 ΔΤ8042 ΝΑΙ
9 ΤΗ20297 ΝΑΙ
10 ΤΗ20334 ΝΑΙ
11 ΤΗ20343 ΝΑΙ  αν προσκομίσουν τις ελλείψεις τους μέχρι 08/10/2020
12 ΤΗ6315 ΝΑΙ
13 ΤΜ20154 ΝΑΙ
14 ΤΜ6552 ΝΑΙ
15 ΤΜ6753 ΝΑΙ
16 ΤΜ6898 ΝΑΙ
17 ΥΚ20292 ΝΑΙ
18 ΥΚ5749 ΝΑΙ
19 ΥΚ5795 ΝΑΙ
20 ΥΝ7073 ΝΑΙ  αν προσκομίσουν τις ελλείψεις τους μέχρι 08/10/2020
 
 
Οι παραπάνω φοιτητές θα πρέπει να παραλάβουν το δωμάτιο τους στην Εστία Ηρακλείου από την Πέμπτη 30/09/2021 έως και Παρασκευή 08/10/2021, από τον κ. Ψιμουλάκη. Σε περίπτωση που υπάρχουν προϋποθέσεις εισαγωγής στην Εστία, οι φοιτητές οφείλουν πρώτα να στείλουν στα επίσημο e-mail επικοινωνίας : dfm@hmu.gr  τα απαιτούμενα έγγραφα και στη συνέχεια παραλαμβάνουν το δωμάτιο τους.
 
 
Απορρίπτονται οι παρακάτω Εκπρόθεσμες Αιτήσεις Στέγασης,  σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας «ΣΦΜ: αριθμός πρακτικού 31/27-7-21»:
 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΕΣ  ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2021 - 2022
A/A ΑΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1 ΓΦ6460 ΟΧΙ
2 ΤΛ5849 ΟΧΙ
3 ΤΑ20033 ΟΧΙ
4 ΔΛ20430 ΟΧΙ
5 ΔΤ20462 ΟΧΙ
6 ΔΛ20042 ΟΧΙ
7 ΓΦ20444 ΟΧΙ
8 ΤΗ20435 ΟΧΙ
9 ΔΛ20300 ΟΧΙ
10 ΔΤ20526 ΟΧΙ
11 ΤΠ4860 ΟΧΙ
12 ΔΛ20328 ΟΧΙ
13 ΤΠ4676 ΟΧΙ
14 ΥΝ7357 ΟΧΙ
15 ΓΦ20327 ΟΧΙ
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!: Όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές, πριν την παραλαβή του δωμάτιό τους, θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν την ακόλουθη ηλεκτρονική αίτηση εισαγωγής στην Φοιτητική Εστία έως και τις 08/10/2021 (καταλυτική ημερομηνία εισαγωγής στις Εστίες), προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία τους στο Μητρώο Διαμενόντων. Η ηλεκτρονική αίτηση θα έχει επίσης τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης αποδοχής του Κανονισμού Διαμονής στη Φοιτητική Εστία.
Η μη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης έως την 8η του Οκτωβρίου 2021, θα θεωρείται ως παραίτηση του δικαιώματος για στέγαση στην Φοιτητική Εστία. Ημερομηνία εισαγωγής στην Εστία θα θεωρείται η ημερομηνία της αίτησης όπου θα ξεκινά και η χρέωση των λειτουργικών εξόδων. Για την ηλεκτρονική αίτηση πατήστε εδώ: https://forms.gle/1E37h24tVD1kFfgm9

 
 
Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας
29/09/2021