ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2021 – 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ  2021 – 2022
 
Οι παρακάτω φοιτητές εισάγονται στην Εστία από 25/10/2021, ημέρα Δευτέρα, μέχρι και 05/11/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρες 08:00 με 13:30, με αυτοπρόσωπη παρουσία.

Με την εισαγωγή του ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό 90€ για εγγύηση δωματίου και τη συμμετοχή λειτουργικών εξόδων του πρώτου 2μήνου που είναι 45X2 = 90€ για διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο και 30X2 = 60€ για διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο (σύνολο 180 και 150 ευρώ αντίστοιχα). Οι φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία των πολυτέκνων και επιλέγουν 2κλινο δωμάτιο δε συμμετέχουν στην καταβολή λειτουργικών εξόδων (συνεπώς καταβάλουν μόνο το ποσό των 90 ευρώ για εγγύηση).:

 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022
ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ :

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2021 - 20202
Α/Α ΑΜ Έλεγχος αίτησης
1 TM20200 Ελεγμένη
2 ΓΦ20244 Ελεγμένη
3 ΓΦ20247 Ελεγμένη
4 ΓΦ20477 Ελεγμένη
5 ΓΦ20479 Ελεγμένη
6 ΓΦ20484 Ελεγμένη
7 ΓΦ20486 Ελεγμένη
8 ΓΦ20492 Ελεγμένη
9 ΓΦ20500 Ελεγμένη
10 ΓΦ20509 Ελλιπής
11 ΓΦ20527 Ελλιπής
12 ΓΦ20545 Ελεγμένη
13 ΓΦ20548 Ελεγμένη
14 ΔΛ20547 Ελλιπής
15 ΔΛ20573 Ελεγμένη
16 ΔΛ20667 Ελεγμένη
17 ΔΛ20674 Ελεγμένη
18 ΔΤ20671 Ελεγμένη
19 ΔΤ20685 Ελεγμένη
20 ΔΤ20763 Ελεγμένη
21 ΔΤ20766 Ελεγμένη
22 ΔΤ20781 Ελεγμένη
23 ΔΤ20806 Ελλιπής
24 ΔΤ20830 Ελλιπής
25 ΔΤ20835 Ελεγμένη
26 ΤΗ20523 Ελεγμένη
27 ΤΗ20524 Ελλιπής
28 ΤΗ20530 Ελεγμένη
29 ΤΗ20531 Ελεγμένη
30 ΤΗ20537 Ελλιπής
31 ΤΗ20546 Ελεγμένη
32 ΤΗ20556 Ελεγμένη
33 ΤΗ20574 Ελλιπής
34 ΤΗ20576 Ελεγμένη
35 ΤΗ20591 Ελεγμένη
36 ΤΗ20592 Ελεγμένη
37 ΤΗ20601 Ελεγμένη
38 ΤΜ20295 Ελεγμένη
39 ΤΜ20303 Ελεγμένη
40 ΤΜ20307 Ελεγμένη
41 ΤΜ20312 Ελεγμένη
42 ΤΜ20317 Ελεγμένη
43 ΥΚ20374 Ελεγμένη
44 ΥΚ20377 Ελεγμένη
45 ΥΚ20380 Ελεγμένη
46 ΥΚ20391 Ελλιπής
47 ΥΚ20405 Ελεγμένη
48 ΥΚ20415 Ελεγμένη
49 ΥΚ20455 Ελεγμένη
50 ΥΚ20481 Ελεγμένη
51 ΥΚ20489 Ελεγμένη
52 ΥΚ20494 Ελεγμένη
53 ΥΚ20518 Ελεγμένη
54 ΥΝ20405 Ελεγμένη
55 ΥΝ20409 Ελεγμένη
56 ΥΝ20499 Ελεγμένη
57 ΥΝ20509 Ελεγμένη
58 ΥΝ20531 Ελεγμένη
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χαρακτηρισμός «ΕΛΕΓΜΕΝΗ» αναφέρεται σε όλες τις αιτήσεις φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία κατάθεσης προσκομίζοντας και τα τυχόν ελλιπή δικαιολογητικά που τους είχαν ζητηθεί ή δεν είχαν ελλείψεις.

Οι αιτήσεις των φοιτητών που χαρακτηρίζονται ως «Ελλιπής», έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την κατάταξη των αποτελεσμάτων για Στέγαση στην Εστία Ηρακλείου αλλά η αίτηση τους παρουσιάζει κάποια έλλειψη. Αναλυτικότερα, σημαίνει ότι οι αιτήσεις τους είναι ελλιπείς με προβλήματα που δεν μας επιτρέπουν να μοριοδοτήσουμε με εγκυρότητα οριστικά την αίτηση. Επομένως, η κατάταξη αυτή ενδεχομένως να τροποποιηθεί προσκομίζοντας τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα ελλιπή δικαιολογητικά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο επίσημο e-mail της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας dfm@hmu.gr από 25/10/2021 (ημέρα Δευτέρα) μέχρι και την Παρασκευή 05 Νοεμβρίου 2021. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα πρέπει να αναγράφουν στο θέμα του e-mail τους «Ελλιπή Δικαιολογητικά Στέγασης», και στο κείμενό τους: Ονοματεπώνυμο και Αριθμό μητρώου.

Έτσι, θα καταλαμβάνουν την οριστική θέση που τους αναλογεί σύμφωνα με τη μοριοδότησή τους. Για περισσότερες πληροφορίες, θα μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας– Τμήμα Φοιτητικών Παροχών (κ. Πατεράκη Ιωάννη και κα.Σαββάκη Ιωάννα) καθώς και στα τηλέφωνα 2810 379141 και 2810 379338.

Οι παραπάνω φοιτητές θα πρέπει να παραλάβουν το δωμάτιο τους από τον κ. Ψιμουλάκη. Σε περίπτωση που υπάρχουν προϋποθέσεις εισαγωγής στην Εστία, οι φοιτητές παραμένουν με φιλοξενία μέχρι την ορισμένη ημερομηνία, δηλαδή έως 05/11/2021. Οι φοιτητές αυτοί, αφού πρώτα προσκομίσουν στα επίσημο e-mail επικοινωνίας τα απαιτούμενα έγγραφα, η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας στέλνει υπογεγραμμένη έγκριση του Προϊστάμενου στον Υπεύθυνο Διαχειριστή των Εστιών (κ.Ψιμουλάκη) και στη συνέχεια παραλαμβάνουν το δωμάτιο τους. Διαφορετικά, θα πρέπει να αφήσουν το δωμάτιο στο οποίο φιλοξενούνται στις 05/11/2021.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!: Όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές, πριν την παραλαβή του δωμάτιό τους, θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν την ακόλουθη ηλεκτρονική αίτηση εισαγωγής στην Φοιτητική Εστία έως και τις 05/11/2021 (καταλυτική ημερομηνία εισαγωγής στις Εστίες), προκειμένου να ενταχθούν τα στοιχεία τους στο Μητρώο Διαμενόντων. Η ηλεκτρονική αίτηση θα έχει επίσης τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης αποδοχής του Κανονισμού Διαμονής στη Φοιτητική Εστία.
Η μη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης έως την 5η του Νοεμβρίου 2021, θα θεωρείται ως παραίτηση του δικαιώματος για στέγαση στην Φοιτητική Εστία. Ημερομηνία εισαγωγής στην Εστία θα θεωρείται η ημερομηνία της αίτησης όπου θα ξεκινά και η χρέωση των λειτουργικών εξόδων. Για την ηλεκτρονική αίτηση πατήστε εδώ: https://forms.gle/1E37h24tVD1kFfgm9 

 

Απορρίπτονται οι παρακάτω Εκπρόθεσμες και Μη Οριστικοποιημένες Αιτήσεις Στέγασης, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας:
 

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ  
2021 - 2022
A/A ΑΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1 ΜΧΔ67 ΟΧΙ
2 ΔΛ20690 ΟΧΙ
3 ΥΚ20481 ΟΧΙ
4 ΤΠ4805 ΟΧΙ
5 ΤΠ4897 ΟΧΙ
6 ΔΤ20724 ΟΧΙ
 

 

Οι φοιτητές παρακαλούνται κατά την προσέλευση τους να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας (1,5 μέτρο) για την αποφυγή του συνχρωτισμού σύμφωνα με τους «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 (Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 47421 – ΦΕΚ Τεύχος B 3099/26.07.2020)».

 

 
Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας
24/10/2021