Δικαιολογητικά Σίτισης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ 2019 - 2020
 1. Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους για σίτιση φοιτητές-τριες στην ιστοσελίδα https://secretariat.teicrete.gr/ , και έχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης).
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατο.
 3. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος φορολογικού έτους 2018 για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2018). Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει υπερβεί το εικοστό πέμπτο (25) της ηλικίας του, εργάζεται και υποβάλει δική του φορολογική δήλωση και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος, προσκομίζει τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν μόνο το ατομικό του εισόδημα. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή ή σε περίπτωση έγγαμου φοιτητή του ιδίου του/της συζύγου του/της και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.
 • Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, η οποία έχει τον χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης, ο φοιτητής αποδέχεται όλα όσα αναγράφονται στο τέλος της αίτησης του.
 • Εάν ο φοιτητής δεν είναι προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του, προσκομίζει το Ε1 των γονέων καθώς και τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν μόνο το ατομικό του εισόδημα. Σε αυτήν την περίπτωση, ΔΕΝ μοριοδοτούνται τυχόν οικογενειακά στοιχεία (π.χ.: ανεργία γονέων, ανήλικα αδέλφια, κλπ.).
 • Οι Κύπριοι φοιτητές θα προσκομίζουν Βεβαίωση Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2018).
Οι φοιτητές τέκνα Ομογενών, τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνα Αλλοδαπών, προσκομίζουν τα παραπάνω έγγραφα (3, 4) με την σφραγίδα APOSTILLE όπου απαιτείται και επίσημα μεταφρασμένα.
Τα έγγραφα που προέρχονται από την Αλβανία, φέρουν και αυτά την σφραγίδα APOSTILLE όπου απαιτείται και επίσημη μετάφραση.

 

 1. Βεβαίωση σε περίπτωση που υπάρχει αδελφός-αδελφή σπουδαστής-τρια σε Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
 2. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (που να πιστοποιεί αναπηρία άνω 67%), αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας του σπουδαστή ή μέλους της οικογενείας του
 3. Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ αν είναι άνεργοι οι γονείς το τελευταίο εξάμηνο από την κατάθεση των δικαιολογητικών και διάρκεια ανεργίας όχι μικρότερη των 3 μηνών.
 4. Απόφαση Διαζυγίου από το Πρωτοδικείο για χωρισμένους γονείς. Αν ΔΕΝ αποσαφηνίζεται η επιμέλεια των τέκνων από την απόφαση διαζυγίου, απαιτείται η Δήλωση Εισοδήματος (Ε1) και των δύο γονέων του υποψήφιου για στέγαση φοιτητή. Σε περίπτωση «Διάστασης», απαιτείται βεβαίωση από τον αρμόδιο δικηγόρο και Δήλωση Εισοδήματος (Ε1) και των δύο γονέων.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Μετά τη λήξη της προθεσμίας 22/10/2019, καμία αίτηση δεν θα μοριοδοτείται με ελλιπή δικαιολογητικά. Γι’ αυτό συνιστούμε στους φοιτητές να φροντίσουν να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη μοριοδότησή τους μέσα στις προθεσμίες.
 • Πληροφορίες και διευκρινήσεις για τη Σίτηση θα δίνονται από το Τμήμα Φοιτητικών Παροχών στο κεντρικό γραφείο της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας.

 _____________________________________________

Προσοχή

α) Άνεργοι: (Βεβαίωση ανεργίας από τον (Ο.Α.Ε.Δ)
β) Πολύτεκνοι: (Πιστοποιητικό από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος)
γ) Ορφανοί φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί τον 250 έτος της ηλικίας τους: (Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα και ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή).
δ) Μονογονεϊκές οικογένειες με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25o έτος της ηλικίας τους: (Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.)
ε) Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι, νεφροπαθής που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα που οφειλόμενα σε αναπηρία άνω τον 67%: (Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής το οποίο να διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα και όχι μόνο την αναπηρία άνω το 67%. Σε διαφορετική περίπτωση συμπληρωματικά ιατρική γνωμάτευση από διευθυντή του Ε.Σ.Υ ή πανεπιστημιακής κλινικής αντίστοιχα που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.)
στ) Οι πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.3794/2009 (Α΄ 156) (Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής το οποίο να διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα και όχι μόνο την αναπηρία άνω το 67%. Σε διαφορετική περίπτωση συμπληρωματικά ιατρική γνωμάτευση από διευθυντή του Ε.Σ.Υ ή πανεπιστημιακής κλινικής αντίστοιχα που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.)
ζ) Θύματα τρομοκρατίας που δεν έχουν υπερβεί το 25 έτος της ηλικίας τους. (Προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης της γέννησης.)
η) Φοιτητές οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους έχουν αδέλφια ενεργούς φοιτητές. (Πιστοποιείται με πρόσφατη βεβαίωση σπουδών.)
 
Σημείωση

 • Δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στο Τμήμα Φοιτητικών Παροχών δεν επιστρέφονται.
 • Τα χρονικά περιθώρια υποβολής δικαιολογητικών θα τηρηθούν αυστηρά και δεν θα δοθεί καμία παράταση.
 • Ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά.

 

 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας
10/10/2019
__________________________________