Διοικητική Οικονομική (Managerial Economics)

 

Διοικητική Οικονομική (Managerial Economics)

 

 

Σκοπός

Η Διοικητική Οικονομική ασχολείται με την εφαρμογή των μεθόδων οικονομικής ανάλυσης στη λήψη αποφάσεων διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.

 

Περίγραμμα Μαθήματος

Μεθοδολογία Οικονομικής Ανάλυσης: Οριακή ανάλυση ▪ άριστη συμπεριφορά της επιχείρησης ▪ ανάλυση ευαισθησίας

Ανάλυση Ζήτησης και Πολιτικές Τιμολόγησης: Προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης ▪ ελαστικότητα ζήτησης ▪ άριστη τιμολόγηση

Θεωρία Παραγωγής και Κόστους: Βραχυχρόνια και μακροχρόνια περιγραφή της παραγωγής ▪ άριστη χρήση εισροών ▪ αποφάσεις παραγωγής ▪ κόστος ευκαιρίας και οικονομικό κέρδος ▪ σταθερό και ιστορικό κόστος ▪ κόστος στη βραχυχρόνια και στη μακροχρόνια περίοδο ▪ ανάλυση κόστους και άριστες αποφάσεις

Διάρθρωση Αγορών: Τέλειος Ανταγωνισμός, Μονοπώλιο, Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός, Ολιγοπώλιο

Εφαρμογές Λήψης Αποφάσεων: Πιθανότητα και αναμενόμενη τιμή ▪ δέντρα και ακολουθίες αποφάσεων ▪ αναμενόμενη χρησιμότητα και αποφυγή κινδύνου

 

Δομή, μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης

Η διδασκαλία στηρίζεται σε τρίωρες διαλέξεις, υποχρεωτικές για τους φοιτητές. Η μαθησιακή διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει ατομική εργασία σε ομάδες προβλημάτων (problem sets) ή/και ενδιάμεση εξέταση (mid-term exam) ή/και ανάθεση μικρής γραπτής εργασίας (short paper).

 

Διδάσκοντες

Δημήτρης Γ. Κυρίκος, Καθηγητής Οικονομικών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

 

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874