Ερευνητική Μεθοδολογία

 

Ερευνητική Μεθοδολογία

 

 

Σκοπός

Το μάθημα Ερευνητική Μεθοδολογία αποσκοπεί στο να γνωρίσουν οι φοιτητές πώς διεξάγεται η δευτερογενής και πρωτογενής επιστημονική έρευνα στις οικονομικοδιοικητικές επιστήμες και τη συμβολή τους στην επιστήμη. Έτσι, θα είναι σε θέση να ασχοληθούν με την έρευνα και την παραγωγή πρωτότυπης και αξιόλογης γνώσης τόσο στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος (διπλωματική εργασία), όσο και αργότερα στον περαιτέρω ακαδημαϊκό / επαγγελματικό τους βίο.

 

Περίγραμμα Μαθήματος

  • Εισαγωγή στη μεθοδολογία έρευνας.
  • Πηγές δεδομένων.
  • Είδη ερευνών με ερωτηματολόγιο.
  • Κατασκευή ερωτηματολογίου.
  • Μεθοδολογία-Κλίμακες μέτρησης-σχεδιασμών πειραμάτων-μελέτες περιπτώσεων.
  • Έλεγχος αξιοπιστίας και εγκυρότητας ερωτηματολογίου.
  • Δειγματοληψία.
  • Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων.
  • Ποιοτικές έρευνες.
  • Παρουσίαση αποτελεσμάτων.

 

Δομή, μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Θεωρητικές διαλέξεις και το εργαστήριο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Διαλέξεις, Μελέτες Περίπτωσης, Παιχνίδια Ρόλων

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Διδάσκοντες

Αλέξανδρος Αποστολάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, με ειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ Τουριστικών Επιχειρήσεων», Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού.

Μάρκος Κουργιαντάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού.

 

 

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874