Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

 

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

 

 

Σκοπός

 • Επισκόπηση θεωρητικών ρευμάτων και μοντέλων οργάνωσης της εργασίας σε σύγχρονες επιχειρήσεις
 • Κατανόηση του ρόλου της τεχνολογίας στη σύγχρονη επιχείρηση και διείσδυση στα νέα ζητήματα που εγείρονται από την κατανεμημένη οργάνωση της εργασίας
 • Εξοικείωση με συγκεκριμένες τεχνολογίες μέσο ανάλυσης περιπτώσεων χρήσης

 

Περίγραμμα Μαθήματος

 • Εισαγωγικές έννοιες (Επισκόπηση του γνωστικού αντικειμένου, βασικά ερωτήματα που απασχολούν την κοινότητα, μέθοδοι αντιμετώπισης τους, σχολές σκέψης, κατηγορίες περιοδικών που φιλοξενούν σχετική αρθρογραφία, δομή μαθήματος και στόχοι)
 • Κλασικές θεωρήσεις οργάνωσης επιχειρήσεων (Μοντέλα οργάνωσης που βασίζονται σε κλασικές θεωρήσεις της εργασίας)
 • Αναδυόμενες θεωρήσεις οργάνωσης (Κατανεμημένη οργάνωση της εργασίας, όρια και ο ρόλος τους, δίκτυα επιχειρήσεων, συμπράξεις εταίρων, συνεταιρισμοί, κοινότητες πρακτικής, εικονικές ομάδες, global teams)
 • Ο ρόλος της τεχνολογίας (Τεχνολογία ως ‘μαύρο κουτί’, Τεχνολογία ως ‘εργαλείο’, Τεχνολογία ως ‘μέσο’)
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο, Enterprise portals
 • Enterprise Resource Planning
 • Customer Relationship Management
 • Social media & κοινωνική δικτύωση
 • Εικονική συνεργασία στο διαδίκτυο
 • Διεπιχειρησιακή συνεργασία εταίρων
 • Θέματα έρευνας και μέθοδοι
 • Ψηφιακά υλικά επιχειρήσεων και αναδυόμενες δομές
 • Κατακλείδα, πιθανά thesis

 

Δομή, μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης

Διαλέξεις που θα βασίζονται σε διαφάνειες, βιντεοσκοπήσεις και αναφορές πραγματικών περιπτώσεων μελέτης (case reports). Στο εργαστηριακό σκέλος, οι φοιτητές θα κληθούν να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα (είτε δικής τους επινόησης, είτε από τα θέματα που θα έχουν παρουσιαστεί) και θα το αναλύσουν προοδευτικά ως προς (α) τη θεωρία που το στηρίζει, (β) την τρέχουσα τεχνολογική στάθμιση, (γ) την επιλογή και τεκμηρίωση ερευνητικών ερωτημάτων και (δ) την οργάνωση εμπειρικής έρευνας που θα απαντούσε στα επιλεγμένα ερωτήματα.

 

Διδάσκοντες

Δρ. Γιάννης Ρομπογιαννάκης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

 

 

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874