Λήψη αποφάσεων και ανάλυση κινδύνων σε επιχειρηματικό περιβάλλον

 

Λήψη Αποφάσεων και Ανάλυση Κινδύνων σε Επιχειρηματικό Περιβάλλον

 

 

Σκοπός

Το μάθημα εστιάζει στις βασικές αρχές λήψης αποφάσεων, τόσο από την καθαρά χρηματοοικονομική, όσο και από την κοινωνικοοικονομική προσέγγιση. Παράλληλα, μέσα από μια σειρά παραδειγμάτων επιδιώκει την κατανόηση θεμάτων ανάλυσης κινδύνων σε επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

Περίγραμμα Μαθήματος

Εισαγωγή στην έννοια των επενδυτικών αποφάσεων και της σημασίας τους στην οικονομική ανάπτυξη. Η σημασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος αναδεικνύεται μέσα από την ανάλυση του υποδείγματος επένδυσης κατανάλωσης του I. Fisher.
Βασικές μέθοδοι λήψης απόφασης και αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων σε συνθήκες βεβαιότητας με αναλυτικές αναφορές στην χρονική αξία του χρήματος.
Μέθοδοι αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες αβεβαιότητας και κινδύνων που επικρατούν σε πραγματικές συνθήκες. Εισαγωγή στην έννοια της ανάλυσης ευαισθησίας και τα δέντρα αποφάσεων.
Ανάλυση βασικών αρχών που διέπουν την κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση. Οι έννοιες του πλεονάσματος του καταναλωτή και του παραγωγού συμβάλλουν στην προσέγγιση της προστιθέμενης αξίας ενός έργου ή μιας πολιτικής για το κοινωνικό σύνολο.
Αποτίμηση του κόστους και του οφέλους από ένα έργο. Σκιώδεις και αγοραίες τιμές στην ορθότερη αποτίμηση ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.

 

Δομή, μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται με υπολογιστή συνδεδεμένο στο διαδίκτυο και σε βιντεοπροβολέα ενώ θα γίνεται ταυτόχρονη χρήση ασπροπίνακα. Οι φοιτητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές του εργαστηρίου ή δικούς τους φορητούς που θα είναι συνδεμένοι στο διαδίκτυο και μεταξύ τους. Θα συμμετέχουν και θα παρεμβαίνουν ενεργά στη διαδικασία της διδασκαλίας και στην παρουσίαση εργασιών.

Το μάθημα θα υποστηρίζεται από ιστοχώρο στην Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης "OpenEclass" του ΤΕΙ Κρήτης ενώ θα γίνεται χρήση και πολλών άλλων πηγών του διαδικτύου

 

Διδάσκοντες

Εμμανουήλ Καραπιδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

 

 

 

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874