Μάρκετινγκ

 

Μάρκετινγκ

 

 

Σκοπός

Να κατανοηθούν οι βασικές έννοιες του marketing, οι βασικές λειτουργίες του σε στρατηγικό επίπεδο, καθώς και ο ρόλος του marketing στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (κυρίως) στην περίπτωση των τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Περίγραμμα Μαθήματος

 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ
 Επιχειρησιακός Στρατηγικός Σχεδιασμός
 Διαδικασία Σχεδιασμού Μάρκετινγκ
 Συστήματα Πληροφοριών και Έρευνα Μάρκετινγκ
 Ανάλυση Μίκρο- και Μάκρο- Περιβάλλοντος
 Ανάλυση Καταναλωτικών Αγορών
 Εισαγωγή στο Βιομηχανικό Marketing
 Τμηματοποίηση, Στόχευση & Χωροθέτηση
 Ανάπτυξη και Κύκλος Ζωής Προϊόντος
 Οργάνωση, Υλοποίηση & Έλεγχος Μάρκετινγκ
 Marketing Mix (Μείγμα Marketing)
o Καναλια Διανομής
o Προιόν
o Προώθηση – Επικοινωνία
o Τιμολόγηση

 

Δομή, μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης

Η διδασκαλία στηρίζεται σε τρίωρες διαλέξεις, υποχρεωτικές για τους φοιτητές. Η μαθησιακή διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει ατομική ή ομαδική εργασία.

 

Διδάσκοντες

Αλέξανδρος Αποστολάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, με ειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ Τουριστικών Επιχειρήσεων», Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού.

Μάρκος Κουργιαντάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού.

 

 

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874