Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 

 

Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση των σύγχρονων θεωριών, αφενός, στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, και αφετέρου στη διαχείριση των κινδύνων στους οποίους αυτές εκτίθενται, τόσο εξειδικευμένα και βραχυχρόνια, όσο και με βάση το στρατηγικό τους σχέδιο. Επίσης, θα δοθεί έμφαση στη λειτουργία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, των χαρτοφυλακίων και των παράγωγων προϊόντων.

Στη συνέχεια με βάση τα επιλεγμένα επιστημονικά άρθρα που θα παρουσιαστούν επιδιώκεται η εμβάθυνση σε ειδικότερα θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης στα οποία οι φοιτητές επιθυμούν να εξειδικευθούν με συλλογικές ή ατομικές εργασίες που θα υποβάλλουν πριν τη λήξη του διδακτικού εξαμήνου. Στις εργασίες αυτές οι φοιτητές θα χρησιμοποιήσουν τις αντίστοιχες βάσεις χρηματοοικονομικών δεδομένων και τα λογισμικά, στα Εργαστήρια της ΣΔΟ.

 

Περίγραμμα Μαθήματος

  • Μέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων (Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων): Υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων –υπολογισμός και χρήση του συντελεστή συστηματικού κινδύνου, Υπολογισμός της βέλτιστης κεφαλαιακής δομής, Αποτίμηση επιχειρήσεων, Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης, ΜΕρισματική Πολιτική, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων
  • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου: Κίνδυνος, Ομολογίες, Μετοχές, Κίνδυνος Χαρτοφυλακίου, Υποδείγματα και Μέτρα αξιολόγησης της απόδοσης χαρτοφυλακίου, Υπόδειγμα VaR
  • Παράγωγα Προϊόντα: Κίνδυνος, Ομολογίες, Μετοχές, Κίνδυνος Χαρτοφυλακίου, Υποδείγματα και Μέτρα αξιολόγησης της απόδοσης χαρτοφυλακίου, Υπόδειγμα VaR
  • Συνάλλαγμα: Αγορά συναλλάγματος

 

Δομή, μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης

Διαλέξεις (Θεωρία και Ασκήσεις) και Φροντιστήριο.

 

Διδάσκοντες

Χρήστος Φλώρος, Καθηγητής, Τμήμα Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

 

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874