Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

 

Καινοτομία και επιχειρηματικότητα

 

 

Σκοπός

Το μάθημα Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα & Συνεργατικοί Σχηματισμοί αποσκοπεί στο να γνωρίσουν οι φοιτητές της καινοτομίας και να αντιληφθούν τις αλλαγές που επιφέρει στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Παράλληλα στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία των συνεργατικών σχηματισμών- clusters, και αναδεικνύονται τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε συνεργατικούς σχηματισμούς. Στο μάθημα τέλος αναλύονται οι βασικές παράμετροι της διανοητικής ιδιοκτησίας και το πώς αυτές κατοχυρώνουν την καινοτομία και επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν ανταγωνιστικότητα. Το μάθημα εστιάζεται στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα βιομηχανικά σχέδια, στο copyright αλλά και στα εμπορικά μυστικά ως μεθόδους προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας. Περιγράφεται τι μπορεί και τι δεν μπορεί να προστατευθεί, τα δικαιώματα των δημιουργών και γίνεται συσχέτιση μεταξύ Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Καινοτομίας και Έρευνας.

 

Περίγραμμα Μαθήματος

Βασικές αρχές και ιστορική αναδρομή συνεργατικών σχηματισμών: θα αναπτυχθούν οι έννοιες της Λειτουργικής περιφέρειας της Νέας αστικής οικονομικής θεωρίας της των Πηγών οφέλους των επιχειρήσεων από τη συσπείρωση (εισροές-εκροές), των αιτίων δημιουργίας συσσωματώσεων (οικονομίες κλίμακας) των Μορφων θετικών επιπτώσεων, των επιπτώσεων από τη συνύπαρξη επιχειρήσεων
Οικονομίες τοπικής ιδιαιτερότητας: Θα παρουσιαστούν τα Βιομηχανικά clusters και οι τυπολογίες συσπειρώσεων clusters , η διαδικασία λήψης απόφασης προσέγγισης ενός cluster τα Εμπόδια που καταγράφονται στη διαδικασία clustering, οι Φάσεις στη διαδικασία clustering και η Δυναμική και ανταγωνιστικότητα συστάδων
Προβολή δεδομένων στην ελληνική πραγματικότητα: θα γίνει Αναφορά στο ελληνικό επίπεδο και θα παρουσιαστούν Παραδείγματα δράσεων επιτυχημένων ευρωπαϊκών clusters, Cluster NanoBioNet (Γερμανία), Cluster NCE Maritime (Νορβηγία), Cluster RoboCluster (Δανία), Cluster Medical Valley EMN (Γερμανία), Cluster Tourism and Experience, Management Competence (Φινλανδία), Η πρωτοβουλία CORALLIA (Ελλάδα)
Αρχές προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας για την προστασία εφευρέσεων, σχεδίων κτλ,, προστασίας του copyright, ιδεών κτλ, των εμπορικών σημάτων
Απαιτήσεις και όρια για την προστασία των εφευρέσεων (νέο, εφευρετικό βήμα, λογισμικό, ολοκληρωμένα κυκλώματα, εξαιρέσεις κτλ) και Διαδικασία προστασίας της εφεύρεσης (αποκάλυψη, αξιώσεις κτλ), Διεθνείς συμβάσεις για την Διανοητική Ιδιοκτησία (Paris conventipn, WIPO, PCT)
Αναζήτηση πληροφοριών από τις βάσεις δεδομένων της διανοητικής ιδιοκτησίας με σκοπό την κατανόηση της στάθμης της τεχνικής αλλά και των εμπορικών και ερευνητικών εργασιών ανταγωνιστικών εταιρειών
Δικαιώματα και υποχρεώσεις πολλαπλών εφευρετών και εργαζομένων στην έρευνα

 

Δομή, μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης

Εμπλουτισμένη εισήγηση, εργασία σε ομάδες ή ατομικές εργασίες.

 

Διδάσκοντες

Δρ. Μιχάλης Καθαράκης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Διευθυντής ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου

 

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874