Διοίκηση Έργου

 

Διοίκηση Έργου

 

 

Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των μεθοδολογιών ανάλυσης ενός έργου και των τεχνικών διαχείρισης έργων οι οποίες σχετίζονται με το σχεδιασμό, την οργάνωση, τη στελέχωση, τη διοίκηση, τον έλεγχο και τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων ενός έργου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις μεθόδους χρονοπρογραμματισμού, ανάλυσης κόστους, προγραμματισμού χρήσης πόρων, διαχείρισης κινδύνου και διασφάλισης ποιότητας καθώς και στις τεχνικές παρακολούθησης και ελέγχου έργου, ενώ αναπτύσσονται και μεθοδολογίες βελτιστοποίησης διαδικασιών έργου υπό περιορισμούς. Βασικό μέλημα του μαθήματος Διοίκηση Έργου είναι να παρέχει κατάλληλα εργαλεία στους φοιτητές/τριες ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος, όπου η τεχνολογική ανάπτυξη και η συνεχής εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία, καθιστά τον αποτελεσματικό και αποδοτικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων μία πολύπλοκη και κρίσιμη διαδικασία.

 

Περίγραμμα Μαθήματος

Θεωρητικό και ιστορικό πλαίσιο της διοίκησης έργων.
Ο κύκλος ζωής και η οργάνωση έργων.
Το πρότυπο της διοίκησης έργων
Διαχείριση ολοκλήρωσης έργου
Διαχείριση φυσικού αντικειμένου έργου
Διαχείριση χρόνου έργου
Διαχείριση κόστους έργου
Διαχείριση ποιότητας έργου
Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού έργου
Διαχείριση κινδύνων έργου
Διαχείριση προμηθειών έργου

 

Δομή, μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης

Διαλέξεις (Θεωρία και Ασκήσεις) και εργαστηριακές ασκήσεις.

 

Διδάσκοντες

Μαρία Μαρκάκη, Επιστημονικός Συνεργάτης

 

Ιστοσελίδα: www.hmu.gr/MBA-Eng
Email: mba_engineers@hmu.gr

Social Media: Facebook | Twitter 

Τηλέφωνο: 2810 379874