ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Με την αρ.πρ. 5/3-10-2019 απόφαση ο  Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών προκηρύσσει  

εκλογές για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στην Κοσμητεία της Σχολής και ενός εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, στη Γενική Συνέλευση της Σχολής με διετή θητεία από την ημερομηνία ανακοίνωσης του αποτελέσματος των εκλογών έως 31-08-2021.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 16η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 11:00 έως 13:00 σε χώρο που θα οριστεί από την Εφορευτική Επιτροπή και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζεται η 17η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη κατά τις ίδιες ώρες και στον ίδιο χώρο.

Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Εφορευτική Επιτροπή δια της αρμόδιας για θέματα προσωπικού υπηρεσίας του Ιδρύματος, το αργότερο μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:30, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

· Αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης, βάσει του συνημμένου στην προκήρυξη υποδείγματος, επιστολικά ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση elproto-dmp3@hmu.gr

 Επισημαίνεται ότι με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας - βάσει του συνημμένου στην προκήρυξη υποδείγματος – κατατίθενται και:

Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας.

Ημερομηνία: 
16/10/2019