2η Τροποποίηση της συγκρότησης της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης

Α. ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 • Νικόλαος Κατσαράκης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Β. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

 • Εμμανουήλ Δρακάκης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας.
 • Θρασύβουλος Μανιός, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.
 • Νεκτάριος Παπαδογιάννης, Καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων.
 • Χρήστος Φλώρος, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης.

Γ. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Γ.1. ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ ΣΧΟΛΩΝ

 • Στυλιανός Παπαδάκης, Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας με θητεία έως 31-08-2021.
 • Φίλιππος Βερβερίδης, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας, Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών με θητεία έως 31-08-2021.
 • Ζαχαρένια Ανδρουλάκη, Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, με θητεία έως 31-08-2020.
 • Φώτιος Μαυροματάκης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών, με θητεία έως 31-08-2019.
 • Ευθύμιος Μπακαρέζος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Κοσμήτορας της Σχολής Οπτοακουστικών Τεχνολογιών, με θητεία έως 31-08-2019.

Γ.2. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 • Ευάγγελος Τσουκάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, με θητεία έως 31-08-2019.
 • Αλέξανδρος Αποστολάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, με θητεία έως 31-08-2020.
 • Κων/νος Παναγιωτάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, με θητεία έως 31-08-2019.
 • Δημήτριος Γκούμας, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, με θητεία έως 31-08-2019.
 • Βασίλειος Ζαφειρόπουλος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας, με θητεία έως 31-08-2019.
 • Γεώργιος Μαρκάκης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας, με θητεία έως 31-08-2019.
 • Αθανάσιος Μαλάμος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με θητεία έως 31-08-2019.
 • Δημήτριος Κατσαπρακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών, με θητεία έως 31-08-2019.
 • Αντώνιος Κωνσταντάρας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών, με θητεία έως 31-08-2020.10. Χρυσούλα Αλεξανδράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών, με θητεία έως 31-08-2019.

Γ.3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 • Ευάγγελος Μαρκάκης, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, εκπρόσωπος των Μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, με θητεία έως 31-08-2019.
 • Αναστάσιος Τσατσάκης, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, εκπρόσωπος των Μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού, με θητεία έως 31-08-2019.
 • Αντώνιος Παντελάκης, μόνιμος Διοικητικός Υπάλληλος κατηγορίας Τ.Ε., ειδικότητας Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Α ́, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας, εκπρόσωπος των Μελών των Διοικητικών Υπαλλήλων, με θητεία έως 31-08-2019.

Γ.4. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Οι εκπρόσωποι των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών φοιτητών θα ενταχθούν στη Σύγκλητο μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και την εκλογή τους. Η Σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί εκπρόσωποι των φοιτητών.

Δ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Τα Μέλη της Συγκλήτου σε περίπτωση κωλύματος ή δικαιολογημένης απουσίας θα αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους, μετά από σχετική έγκαιρη ειδοποίησή τους στους αντίστοιχους αναπληρωτές, την οποία θα κοινοποιούν στον Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
Ειδικότερα:
Δ.1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

 • Ευάγγελος Τσουκάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας.
 • Δημήτριος Γκούμας, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών.
 • Γεώργιος Μαρκάκης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας.
 • Δημήτριος Κατσαπρακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών.
 • Χρυσούλα Αλεξανδράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών.

Δ.2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 • Γεώργιος Ιατράκης, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με θητεία έως 31-08-2019.
 • Αργυρή Μουδάτσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, με θητεία έως 31-08-2020.
 • Γεώργιος Μαστοράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με θητεία έως 31-08-2019.
 • Κωνσταντίνος Λουλακάκης, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας, με θητεία έως 31-08-2019.
 • Γεώργιος Φραγκιαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, με θητεία έως 31-08-2019.
 • Νικόλαος Παπαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, με θητεία έως 31-08-2019.
 • Γεώργιος Κριτσωτάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής, με θητεία έως 31-08-2019.
 • Εμμανουήλ Κυμάκης, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με θητεία έως 31-08-2019.
 • Νεκτάριος Βιδάκης, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, με θητεία έως 31.08.2019.
 • Ιωάννης Χατζάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, με θητεία έως 31-08-2020.
 • Παναγιώτης Ζέρβας, Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, με θητεία έως 31.08.2019.

Δ.3. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 • Αναστασία Κατσαμάκη, μέλος Ε.ΔΙ.Π., αναπληρώτρια εκπρόσωπος των Μελών Ε.ΔΙ.Π.
 • Στυλιανή Κυρμιζάκη, μέλος Ε.Τ.Ε.Π., αναπληρώτρια εκπρόσωπος των Μελών Ε.Τ.Ε.Π.
 • Μαρία Δαμιανάκη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Περιουσίας, Διοικητικός Υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), κατηγορίας Π.Ε. ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α ́, αναπληρώτρια εκπρόσωπος των Διοικητικών Υπαλλήλων.

Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χρέη Γραμματέα της Συγκλήτου θα ασκεί η Μαρία Μούντη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών, μόνιμη υπάλληλος, κατηγορίας Τ.Ε., ειδικότητας Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Α ́, με αναπληρώτρια την Ελευθερία Πλούσου, μόνιμη υπάλληλο του Τμήματος Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών, κατηγορίας Δ.Ε., ειδικότητας Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Δ ́.

Επικοινωνία:
Τηλέφωνο: 2810379348
email: gram_synglitou@staff.hmu.gr