Επιτροπή Διαχείρισης

Η Επιτροπή Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΕΛΜΕΠΑ (Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών) είναι συλλογικό αιρετό όργανο του Πανεπιστημίου με σκοπό την υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής, μέσω της διαχείρισης και διοίκησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). Απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των ακαδημαϊκών τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ, ενώ ως Πρόεδρός της ορίζεται ένας από τους αντιπρυτάνεις.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών περιλαμβάνουν:

  • τη χάραξη της ερευνητικής πολιτικής του ιδρύματος,
  • την έγκριση, αποδοχή και διάθεση κονδυλίων για την υλοποίηση των έργων έρευνας και ανάπτυξης,
  • την κατάρτιση ετήσιων οικονομικών και επιστημονικών προγραμματισμών και απολογισμών,
  • την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ΕΛΚΕ του ΕΛΜΕΠΑ.

Προκειμένου να προσδιορίζει την ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος και να αποφασίζει για τα τρέχοντα θέματα που αφορούν στη διαχείριση των έργων, η Επιτροπή συνεδριάζει είτε ως ολομέλεια, είτε μέσω της εξουσιοδοτημένης επταμελούς επιτροπής της.

Η εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής και η παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης του Ειδικού Λογαριασμού αποτελούν αρμοδιότητες της Γραμματείας του ΕΛΚΕ του ΕΛΜΕΠΑ.