Σύλλογος ΕΤΕΠ

Σύλλογος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού.