Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο

Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι:
 

 • Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
 • Η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.
 • Η συμβολή στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων.
 • Η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
 • Η εκπαίδευση και πρακτική άσκηση.
 • Η ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικούς φορείς.
 • Η ανάληψη ερευνητικών, αναπτυξιακών και συμβουλευτικών δράσεων σε συνεργασία με τοπικούς φορείς.

Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

 • Αναδυόμενων Τεχνολογιών
 • Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ
 • Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
 • Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών
 • Οικονομικής Ανάλυσης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού
 • Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Ε.Κ. (Φ.Ε.Κ. 639/τ.Β'/27-02-2020)